Mobilna specialno pedagoška služba deluje v okviru rednih osnovnih šol in vrtcev v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Gorišnica, Ptuj in Destrnik,  ki imajo potrebo po dodatni strokovni pomoči defektologa oz. specialnega pedagoga.

Izvajanje programa mobilne specialno pedagoške službe je namenjeno otrokom, ki imajo odločbe o usmeritvi. Za učence s posebnimi potrebami komisije za usmerjanje ocenijo, da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo, predvidoma s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo dosegli vsaj minimalne cilje oz. standarde znanja določene v učnih načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne šole za razred, v katerega se vključuje otrok s posebnimi potrebami. Učencu s posebnimi potrebami se specialno pedagoška pomoč nudi pri premagovanju primanjkljajev, ovir oz. motenj. Pomoč se po večini izvaja individualno izven razreda ali v razredu, redkeje se izvaja skupinska oblika pomoči. Defektologinje, ki izvajamo dodatno strokovno pomoč, pomagamo otrokom s posebnimi potrebami odpraviti oziroma omiliti razvojne primanjkljaje in učne težave na vseh področjih razvoja, pri čemer se poslužujemo svojih strokovnih znanj, izkušenj in individualnega pristopa. Pri tem uporabljamo različne metode in materiale, ki jih prilagajamo otrokovim potrebam in zmožnostim. Tako pripomoremo k večji uspešnosti in izboljšanju samopodobe otrok ter boljšemu vključevanju v njihovo okolje.

 

Prednosti mobilne službe v OŠ

Pri neposrednem delu z učenci:

 • nudenje čustvene topline, razumevanje ter strpnost do njegovih posebnosti;
 • omogočanje individualne obravnave z ustreznimi diagnostičnimi metodami;
 • spremljanje razvoja otroka ter sprotno prilagajanje individualnim potrebam otroka;
 • spodbujanje razvoja močnih področij otroka.

 

Pri sodelovanju z učiteljem:

 • seznanjanje učitelja z naravo učenčevih težav;
 • svetovanje, kako naj ravna z učencem, kako postavlja zahteve, kako posreduje in vrednoti izdelane naloge;
 • stalno medsebojno informiranje in pomoč ter skupno vrednotenje uspeha;
 • suport učitelju v razredu v obliki asistence;
 • ustvarjanje tolerantnejše klime v odnosu do učenca s težavami.

 

Pri sodelovanju s starši:

 • metoda partnerstva;
 • seznanjanje staršev z naravo otrokovih težav;
 • svetovanje.

 

Pri timskem delu z drugimi strokovnjaki:

 • zagotavljanje celovitosti obravnave;
 • zagotavljanje visoke strokovnosti;
 • izmenjavanje pomembnih informacij.

 

 

 

 

(Skupno 890 obiskov, današnjih obiskov 1)