Na naši šoli v okviru te službe delujejo strokovnjaki različnih profilov: defektologinje oz. specialno rehabilitacijske pedagoginje, logopedinje in socialna pedagoginja. Delo opravljajo na rednih osnovnih šolah in vrtcih v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Gorišnica, Ptuj… 

Izvajanje programa mobilne specialno-pedagoške službe je namenjeno predšolskim otrokom in učencem, ki so usmerjeni in tako po odločbah o usmeritvi deležni dodatne strokovne pomoči (DSP).

Modeli pomoči pred DSP

Delo z otrokom ali učencem, ki izkazuje težave na vzgojnem, izobraževalnem, čustvenem, socialnem ali drugem področju  poteka po petstopenjskem modelu pomoči. 

 1. UČNA POMOČ UČITELJA (pri poučevanju v razredu, pri dopolnilnem pouku, nivojskem pouku)
 2. POMOČ ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELAVCA
 3. INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE OBLIKE POMOČI (izvajalci pomoči so učitelji, specialni rehabilitacijski pedagogi, svetovalni delavci)
 4. POMOČ ZUNANJE USTANOVE IN VKLJUČITEV STROKOVNIH TIMOV (svetovalni centri, dispanzerji, posvetovalnice …)
 5. USMERITEV V IZOBRAŽEVALNI PROGRAM (Komisija za usmerjanje – otrok oz. učenec s posebnimi potrebami pridobi odločbo o usmeritve, znotraj nje pa DSP)

V zadnjem koraku pomoči  torej otroci lahko prejmejo odločbo o usmeritvi, v kolikor je bil otrok/učenec po predhodnih štirih korakih še vedno neuspešen.

Odločba o usmeritvi

V odločbi o usmeritvi, ki jo izda Zavod za šolstvo na podlagi strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje, se določi:

 • program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja,
 • vrtec, šolo ali zavod, v katerega se otrok vključi,
 • datum vključitve v vrtec, šolo ali zavod,
 • obseg, način in vrsto ter izvajalce dodatne strokovne pomoči,
 • pripomočke, prostor in opremo ter druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in izobraževanje,
 • občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku,
 • zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative,
 • rok preverjanja ustreznosti usmeritve in
 • druge pravice, ki izhajajo iz zakonov s področja vzgoje in izobraževanja.

DSP se izvaja kot:

 • učna pomoč učiteljev ali 
 • DSP za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj.

Učencu s posebnimi potrebami se specialno-pedagoška, socialno-pedagoška ali logopedska pomoč nudi pri premagovanju primanjkljajev, ovir oz. motenj. Pomoč se po večini izvaja individualno izven razreda ali v razredu, redkeje se izvaja skupinska oblika pomoči.

Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

V odločbi o usmeritvi se opredeli posebne potrebe otroka. Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, so:

 • slepi in slabovidni otroci,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno ovirani otroci,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU),
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • otroci z avtističnimi motnjami.

Kako poteka delo mobilne službe na OŠ?

Delo poteka na več nivojih:

Neposredno delo z otrokom oz. učencem:

 • nudenje čustvene topline, razumevanje ter strpnost do njegovih posebnosti,
 • omogočanje individualne obravnave z ustreznimi diagnostičnimi metodami,
 • spremljanje razvoja otroka ter sprotno prilagajanje individualnim potrebam otroka,
 • spodbujanje razvoja močnih področij otroka.

 Sodelovanje z vzgojitelji oz. učitelji:

 • seznanjanje z naravo otrokovih težav,
 • svetovanje, kako naj ravna z otrokom, kako izvaja prilagoditve, kako postavlja zahteve, kako posreduje in vrednoti izdelane naloge,
 • stalno medsebojno informiranje in pomoč ter skupno vrednotenje uspeha,
 • suport vzgojitelju oz. učitelju v skupini v obliki asistence,
 • ustvarjanje tolerantnejše klime v odnosu do otrok s težavami.

Sodelovanje s šolsko svetovalno službo:

 • oblikovanje individualiziranega načrta za otroka,
 • timsko delo in izmenjavanje pomembnih informacij.

 Sodelovanje s starši:

 • metoda partnerstva,
 • seznanjanje staršev z naravo otrokovih težav,
 • svetovanje.

Timsko delo z drugimi strokovnjaki:

 • zagotavljanje celovitosti obravnave,
 • zagotavljanje visoke strokovnosti,
 • izmenjavanje pomembnih informacij.

 

Več informacij na:

https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11835

 

 

 

 

(Skupno 1.314 obiskov, današnjih obiskov 1)