SVET ZAVODA

Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. Svet zavoda šteje 11 članov. Sestavljen je iz predstavnikov občin ustanoviteljic, predstavnikov staršev in predstavnikov delavcev šole.

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavljajo starši, ki so bili izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih posameznih oddelkov šole. Svet staršev sestavlja 5 članov. Svet staršev je izvoljen za dobo enega  leta.

(Skupno 260 obiskov, današnjih obiskov 1)