Učenec se vključi v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom na osnovi odločbe o usmeritvi.

 Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja 9 let in je razdeljeno na tri vzgojnoizobraževalna obdobja – triade:

  • Prvo vzgojnoizobraževalno obdobje traja od 1. do 3. razreda (prva triada),
  • Drugo vzgojnoizobraževalno obdobje traja od 4. do 6. razreda (druga triada),
  • Tretje vzgojnoizobraževalno obdobje traja od 7. do 9. razreda (tretja triada).

Diferenciacija in individualizacija

V vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih učitelj pri pouku diferencira in individualizira delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija in individualizacija).

Napredovanje iz razreda v razred

Učenec zaradi slabšega učnega uspeha, ki je posledica daljše odsotnosti zaradi bolezni, preselitve ali zaradi drugih opravičljivih razlogov ponavlja razred, če to zahtevajo njegovi starši. Zahteva staršev mora biti podana najkasneje do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Učenec ponavlja razred tudi na predlog učitelja in šolske svetovalne službe, vendar ne več kot dvakrat. Odločitev o ponavljanju sprejme učiteljski zbor šole. Šola mora starše o predlogu za ponavljanje obvestiti pred zaključkom pouka v tekočem šolskem letu.

Uspešno dokončanje devetega razreda

Učenec uspešno zaključi 9. razred, če je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih.

Opravljanje razrednih in predmetnih izpitov

Na predlog razrednika, razrednega učiteljskega zbora in šolske svetovalne službe lahko učenec, ki je bil neocenjen, opravlja razredni izpit oziroma izpite iz posameznih predmetov.

Učenec, ki je v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju iz enega ali dveh predmetov negativno ocenjen, lahko na predlog razrednika, razrednega učiteljskega zbora in šolske svetovalne službe opravlja popravni izpit.

Prehajanje med programi

Učenec, ki pri posameznem predmetu (predvsem pri vzgojnih predmetih) dosega minimalna znanja zahtevnejšega programa, lahko (na predlog strokovnega tima) pri tem predmetu prehaja med programi v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

NIŽJI IZOBRAZBENI STANDARD – VIDEO:

(Skupno 779 obiskov, današnjih obiskov 1)